CLOSE
ANNIE: 06 20 60 08 97

Algemene voorwaarden van toepassing op de verhuur van machines en aanverwante artikelen door Kuijpers Machine Verhuur

 

1. Algemene bepalingen

Kuijpers Machine Verhuur B.V. geeft hierbij aan huurder in huur de op de eerste pagina van dit contract omschreven materialen. Huurder verklaart deze materialen te huren tegen de in de overeenkomst vermelde voorwaarden en de algemene voorwaarden zoals afgedrukt op de achterzijde van de huurovereenkomst. Huurder verklaart de hiervoor bedoelde goederen, incl. de daarbij behorende accessoires, in goede staat te hebben ontvangen en verplicht zich deze na afloop van de huurperiode in goede staat terug te geven. Opgave of vermelding van gewichten, afmetingen, hoedanigheid of vermogen van het te verhuren materieel en andere technische gegevens vanwege verhuurder verstrekt, worden geacht slechts bij benadering te gelden; dergelijke opgaven en vermeldingen binden verhuurder slechts dan, wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is. Huurder is verantwoordelijk dat gebruik en vervoer van het materieel wordt gedaan door diegene die hiervoor de juiste papieren heeft. Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. Huurder is verplicht een clic melding te doen bij het graven in de nabijheid van kabels, afvoeren, leidingen en dergelijke.

 

2. Plaats van verhuur

Als plaats waar de verhuur plaatsvindt, wordt door de huurder en verhuurder gekozen voor het bedrijf van verhuurder.

 

3. Huurovereenkomst

De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de huurder en de verhuurder de overeenkomst tekenen en gaat in naargelang het geval:

* bij afhalen op het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt bij verhuurder;

* bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door verhuurder.

 

4. Legitimatie bij huur

Huurder moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen (rijbewijs/paspoort) waarvan het nummer op het huurcontract vermeld dient te worden.

 

5. Waarborgsom

Verhuurder behoudt zich het recht voor een waarborgsom te vragen. Deze waarborgsom wordt verrekend met het eindbedrag.

 

6. Gebruiksaanwijzing

Er zal bij aflevering van de huurmachine een duidelijke instructie worden gegeven. Huurder wordt geacht volgens deze bedienings- en behandelingsvoorschriften met de machine te werken. Huurder is aansprakelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smering van de gehuurde machine met de daarvoor voorgeschreven olie. De kosten hiervan zijn voor rekening van huurder.

 

7. Huurperiode, opzegging en verlenging

Het gehuurde dient aan het einde van de overeengekomen huurperiode te worden teruggegeven ter plaatse van de vestiging van verhuurder. Verlenging van een huurovereenkomst voor elke dag na de overeengekomen retourdatum, dat het gehuurde niet geretourneerd is/wordt bij verhuurder, geschiedt uitsluitend schriftelijk. Indien het gehuurde niet tijdig bij het einde van de huurovereenkomst is terugbezorgd bij verhuurder, is aan deze voor iedere dag (zaterdag, zondagen en wettelijk erkende feestdagen daaronder begrepen) een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de overeengekomen huurprijs per dag. De dag waarop het gehuurde voor 9.00 uur ‘s-ochtends is terugbezorgd zal niet meer worden meegerekend in de bepaling van de verschuldigde vergoeding. Indien de huurder het gehuurde voor het einde van de huurovereenkomst bij verhuurder terug bezorgt, blijft de huurder de volledige huurprijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd.

 

8. Eigendom en inspectie

Verhuurder blijft ten alle tijden eigenaar van het gehuurde materieel, ongeacht de duur van de huurperiode en heeft het recht om in overleg met huurder controle op de aanwezigheid en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen oefenen. Huurder is verplicht om de door verhuurder aangebrachte kenmerken op de machine te laten zitten, zonder deze te vervormen, te beschadigen of te veranderen. Mocht door omstandigheden het kenmerk van de machine losraken, dan is de huurder verplicht deze toch samen met de machine bij verhuurder in te leveren. Schade en kosten van het losraken van het kenmerk zijn voor rekening van huurder.

 

9. Uitlenen of onderverhuur

Het verhuurde materieel mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd en/of anderszins in gebruik worden geven aan een derde zonder dat verhuurder daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

10. Afhalen, bezorgen, levertijd

Huurder wordt geacht de gehuurde materialen zelf te vervoeren of te laten vervoeren. Indien verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materieel, tegen vergoeding, bij huurder te bezorgen, zal verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen levertermijn te houden. Het niet nakomen van de levertijd kan nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door huurder. Over de dagen gedurende welke de verhuurder niet in staat is het gehuurde materieel ter beschikking te stellen van huurder, is deze daarvoor geen huur verschuldigd.

 

11. Risico, aansprakelijkheid

Gedurende de huurperiode is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan het gehuurde of schade die ontstaat na in ontvangst nemen van het gehuurde, noch voor de daardoor ontstane indirekte schade. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige direkte- of indirekte schade, en/of letsel, welke mocht worden toegebracht door het gehuurde of het gebruik ervan. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen of te vrijwaren van alle vorderingen, welke derden tegen verhuurder aanhangig maken terzake van het door gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. Ingeval direkte of indirekte schade ontstaat a.g.v. een door huurder aan te tonen technisch mankement, dat in aanleg van het gehuurde aanwezig was, kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor geldelijke gevolgen hiervan, met een maximum van 250,– euro per ongeval. Verhuurder zal in dat geval het gehuurde terugnemen en de reparatiekosten die direct samenhangen met het hiervoor bedoelde technische mankement voor haar rekening nemen. De normale uit dit contract voortvloeiende kosten blijven voor rekening van huurder. Huurder is gehouden de schade en kosten te vergoeden als hij de wettelijk verplichte clic melding niet gedaan heeft.

 

12. Risico en verzekering

A. De huurder is jegens derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen die het bezit en/of het gebruik van het gehuurde voor derden hebben. De huurder dient zich ter zake zoveel mogelijk te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor door huurder veroorzaakte schade aan derden met objecten die het eigendom zijn van verhuurder en/of van derden. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat bij een schade aan het gehuurde object de kosten van herstel c.q. vergoeding van de schade op basis van een door deskundige vastgestelde vervangingswaarde dient plaats te vinden op kosten van de huurder. Machine moet na werktijd in een afgesloten ruimte staan. Verkeersovertredingen met aanhanger zijn voor rekening van huurder.

B. Huurder is aansprakelijk voor het gehuurde m.b.t. diefstal, schade, brand, aansprakelijkheid etc. Huurder dient hiertoe een genoegzame verzekering af te sluiten. Indien huurder dit nalaat komt alle (vervolg)schade voor rekening van huurder.

 

13. Defect raken

Er dient te worden gewaakt voor overbelasting. Indien apparaten tijdens het gebruik niet naar behoren werken of defect raken dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met Kuijpers. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. Kuijpers is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan de gehuurde apparaten.

 

14. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle niet aan verhuurder toe te rekenen omstandigheden die redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming van de overeenkomst in de weg te staan. Ingeval van overmacht stelt verhuurder huurder hiervan onverwijld in kennis en is verhuurder gerechtigd te zijner keuze die overeenkomst op te schorten,danwel schriftelijk te beëindigen, zonder dat de huurder daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst door verhuurder zal deze, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist van rechtswege zijn ontbonden. Eventueel vooruitbetaalde termijnen zullen door verhuurder aan huurder worden terugbetaald.

 

15. Betaling

Voor zover de verhuurder niet van huurder vooruitbetaling van de huurprijs verlangt geldt het volgende: bij huurovereenkomst voor een duur van minder dan een maand is de huurprijs verschuldigd terstond na beëindiging van de huur. Bij alle andere huurovereenkomsten is de huurprijs steeds per maand bij nabetaling verschuldigd, de laatste volle of gedeeltelijke maandtermijn terstond bij beëindiging van de huur. Alle door huurder te verrichten betalingen aan verhuurder dienen te geschieden contant ten kantore van verhuurder dan wel op een door verhuurder aangewezen bank- of girorekening, zonder dat tegen enige betalingsverplichting schuldvergelijking kan worden ingeroepen of korting toegepast. Eventuele reclames van huurder schorsen zijn betalingsverplichting niet.

 

16. Onderhoud, reparatie, gebrek, schade

De onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder tijdens en/of in verband met het gebruik van het gehuurde. Het is de huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. Huurder dient alle defecten en/of gebreken aan het gehuurde onmiddellijk te melden aan verhuurder. Indien toch reparaties door derden zijn verricht, zullen deze niet door de verhuurder worden vergoed. Als daarbij niet originele onderdelen zijn gemonteerd, zullen deze door verhuurder worden vervangen, dit op kosten van huurder. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal het gehuurde materieel in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat het materieel gebreken vertoont of beschadigd is en/of dat huurder het materieel vies of onvoldoende heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd huurder reparatie- en/ of reinigingskosten in rekening te brengen. De door verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten van het gehuurde goed, komen rechtstreeks voor rekening van huurder.

 

17. Nakomen van de verplichting

Indien de huurder een of meer bepalingen van deze huurovereenkomst niet stipt nakomt, indien beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de huurder of op goederen die bij huurder in gebruik danwel aanwezig zijn, alsmede indien huurder surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt danwel geheel of gedeeltelijk handelings-onbevoegd wordt, onder curatele of bewind wordt gesteld, danwel Nederland mettertijd verlaat, heeft de verhuurder door het enkel constateren van dit feit het recht om deze huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen, terwijl in dat geval de huurder gehouden is om de nog niet verschenen huurtermijnen ineens en onmiddellijk te betalen, onverminderd het recht van de verhuurder om verdere vergoeding nun kooien, schade en interest te vorderen en overminderd rechten van verhuurder op grond van artikel 6 65 BW.

 

18. Verplichting huurder ex art 16

Huurder is verplicht op straffe van een boete van 2500,– euro per overtreding onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging of indien zich een der overige in artikel 16 genoemde feiten of omstandigheden voordoen en tevens is huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst en te verzoeken om mee te werken aan ter beschikking stelling van het gehuurde aan verhuurder. Huurder is tevens verplicht om verhuurder te vrijwaren van alle aansprakelijkheid die derden op het gehuurde (mochten) willen doen gelden.

 

19. Incasso

Bij niet tijdige betaling op de vervaldag is de huurder van rechtswege in verzuim en is hij zonder ingebrekestelling over de verschuldigde som wettelijke rente verschuldigd aan verhuurder. Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

 

20. Wegraken materieel

Indien huurder niet in staat is om welke reden dan ook, het gehuurde materieel aan verhuurder te (laten) bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde materieel, onverkort het gestelde in artikel 7 van deze overeenkomst.

 

21. Geschillen

Op alle overeenkomsten is het Nederland recht van toepassing. Alle geschillen tussen verhuurder en huurder, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van burgelijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

22. Kosten niet nakomen van contract

Ten laste van huurder komen de werkelijk gemaakte kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke verhuurder door het geldend maken van zijn rechten ingevolge dit contract nuttig of noodzakelijk mocht achten.

 

23. Naschrift

Aanvulling op of wijziging van deze overeenkomst zijn slecht geldig indien en voorzover schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voorzover zij met bovenstaande bepalingen in tegenspraak zijn. Algemene voorwaarden van toepassing op de verhuur van machines en aanverwante artikelen door Kuijpers Machine Verhuur BV. Verhuur geeft hierbij aan huurder in huur de op de eerste pagina gaat in naargelang het geval: dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt bij verhuurder; dat het gehuurde geladen wordt door verhuurder.